MENU

中国姓名排行TOP500(来自人口数据库)

August 23, 2015 • Security

$ smtp-user-enum.pl -M VRFY -U users.txt -t 10.0.0.1 
Starting smtp-user-enum v1.0 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtp-user-enum ) 

 ---------------------------------------------------------- 
|          Scan Information            | 
 ---------------------------------------------------------- 

Mode ..................... VRFY 
Worker Processes ......... 5 
Usernames file ........... users.txt 
Target count ............. 1 
Username count ........... 47 
Target TCP port .......... 25 
Query timeout ............ 5 secs 
Relay Server ............. Not used 

######## Scan started at Sun Jan 21 18:01:50 2007 ######### 
root@10.0.0.1: Exists 
bin@10.0.0.1: Exists 
daemon@10.0.0.1: Exists 
lp@10.0.0.1: Exists 
adm@10.0.0.1: Exists 
uucp@10.0.0.1: Exists 
postmaster@10.0.0.1: Exists 
nobody@10.0.0.1: Exists 
ftp@10.0.0.1: Exists 
######## Scan completed at Sun Jan 21 18:01:50 2007 ######### 
9 results. 

47 queries in 1 seconds (47.0 queries / sec)

$ ./smtp-user-enum.pl -D example.com -M RCPT -U users.txt -t 10.0.0.1 
Starting smtp-user-enum v1.1 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtp-user-enum ) 
---------------------------------------------------------- 
|          Scan Information            | 
---------------------------------------------------------- 
Mode ..................... RCPT 
Worker Processes ......... 5 
Usernames file ........... users.txt 
Target count ............. 1 
Username count ........... 47 
Target TCP port .......... 25 
Query timeout ............ 5 secs 
Target domain ............ example.com 

######## Scan started at Wed Jan 16 20:43:58 2008 ######### 
10.0.0.1: bin@example.com exists 
10.0.0.1: daemon@example.com exists 
10.0.0.1: root@example.com exists 
10.0.0.1: postmaster@example.com exists 
######## Scan completed at Wed Jan 16 20:43:58 2008 ######### 
4 results.

zhangwei
wangwei
wangfang
liwei
lina
zhangmin
lijing
wangjing
liuwei
wangxiuying
zhangli
lixiuying
wangli
zhangjing
zhangxiuying
liqiang
wangmin
limin
wanglei
liuyang
wangyan
wangyong
lijun
zhangyong
lijie
zhangjie
zhanglei
wangqiang
lijuan
wangjun
zhangyan
zhangtao
wangtao
liyan
wangchao
liming
liyong
wangjuan
liujie
liumin
lixia
lili
zhangjun
wangjie
zhangqiang
wangxiulan
wanggang
wangping
liufang
zhangyan
liuyan
liujun
liping
wanghui
wangyan
chenjing
liuyong
liling
liguiying
wangdan
ligang
lidan
liping
wangpeng
liutao
chenwei
zhanghua
liujing
litao
wangguiying
zhangxiulan
lihong
lichao
liuli
zhangguiying
wangyulan
liyan
zhangpeng
lixiulan
zhangchao
wangling
zhangling
lihua
wangfei
zhangyulan
wangguilan
wangying
liuqiang
chenxiuying
liying
lihui
limei
chenyong
wangxin
lifang
zhangguilan
libo
yangyong
wangxia
liguilan
wangbin
lipeng
zhangping
zhangli
zhanghui
zhangyu
liujuan
libin
wanghao
chenjie
wangkai
chenli
chenmin
wangxiuzhen
liyulan
liuxiuying
wangping
wangping
zhangbo
liuguiying
yangxiuying
zhangying
yangli
zhangjian
lijun4
lili
wangbo
zhanghong
liudan
lixin
wangli
yangjing
liuchao
zhangjuan
yangfan
liuyan
liuying
lixue
lixiuzhen
zhangxin
wangjian
liuyulan
liuhui
liubo
zhanghao
zhangming
chenyan
zhangxia
chenyan
yangjie
wangshuai
lihui
wangxue
yangjun
zhangxu
liugang
wanghua
yangmin
wangning
lining
wangjun
liuguilan
liubin
zhangping
wangting
chentao
wangyumei
wangna
zhangbin
chenlong
lilin
wangyuzhen
zhangfengying
wanghong
lifengying
yangyang
liting
zhangjun
wanglin
chenying
chenjun
liuxia
chenhao
zhangkai
wangjing
chenfang
zhangting
yangtao
yangbo
chenhong
liuhuan
wangyuying
chenjuan
chengang
wanghui
zhangying
zhanglin
zhangna
zhangyumei
wangfengying
zhangyuying
lihongmei
liujia
liulei
zhangqian
liupeng
wangxu
zhangxue
liyang
zhangxiuzhen
wangmei
wangjianhua
liyumei
wangying
liuping
yangmei
lifei
wangliang
lilei
lijianhua
wangyu
chenling
zhangjianhua
liuxin
wangqian
zhangshuai
lijian
chenlin
liyang
chenqiang
zhaojing
wangcheng
zhangyuzhen
chenchao
chenliang
liuna
wangqin
zhanglanying
zhanghui
liuchang
liqian
yangyan
zhangliang
zhangjian
liyun
zhangqin
wanglanying
liyuzhen
liuping
chenguiying
liuying
yangchao
zhangmei
chenping
wangjian
liuhong
zhaowei
zhangyun
zhangning
yanglin
zhangjie
gaofeng
wangjianguo
yangyang
chenhua
yanghua
wangjianjun
yangliu
liuyang
wangshuzhen
yangfang
lichunmei
liujun
wanghaiyan
liuling
chenchen
wanghuan
lidongmei
zhanglong
chenbo
chenlei
wangyun
wangfeng
wangxiurong
wangrui
liqin
liguizhen
chenpeng
wangying
liufei
wangxiuyun
chenming
wangguirong
lihao
wangzhiqiang
zhangdan
lifeng
zhanghongmei
liufengying
liyuying
wangxiumei
lijia
wanglijuan
chenhui
zhangtingting
zhangfang
wangtingting
wangyuhua
zhangjianguo
lilanying
wangguizhen
lixiumei
chenyulan
chenxia
liukai
zhangyuhua
liuyumei
liuhua
libing
zhanglei
wangdong
lijianjun
liuyuzhen
wanglin
lijianguo
liying
yangwei
liguirong
wanglong
liuting
chenxiulan
zhangjianjun
lixiurong
liuming
zhoumin
zhangxiumei
lixuemei
huangwei
zhanghaiyan
wangshulan
lizhiqiang
yanglei
lijing
litingting
zhangxiurong
liujianhua
wanglili
zhaomin
chenyun
lihaiyan
zhangguirong
zhangjing
liuli
likai
zhangyu
zhangfeng
liuxiulan
zhangzhiqiang
lilong
lixiuyun
lixiufang
lishuai
lixin
liuyun
zhanglili
lijie
zhangxiuyun
wangshuying
wangchunmei
wanghongmei
chenbin
liyuhua
liguifang
zhangying
chenfei
wangbo
liuhao
huangxiuying
liuyuying
lishuzhen
huangyong
zhouwei
wangxiufang
wanglihua
wangdandan
libin
wangguixiang
wangkun
liuhui
lixiang
zhangrui
zhangguizhen
wangshuhua
liushuai
zhangfei
zhangxiufang
wangyang
chenjie
zhangguifang
zhanglijuan
wangrong
wuxiuying
yangming
liguixiang
mali
liuqian
yangxiulan
yangling
wangxiuhua
yangping
wangbin
liliang
lirong
liguizhi
lilin
liyan
lijian
wangbing
wangguifang
wangming
chenmei
zhangchunmei
liyang
wangyan
wangdongmei
liufeng
lixiuhua
lidandan
yangxue
liuyuhua
maxiuying
zhanglihua
zhangshuzhen
lixiaohong
zhangbo
wangxin
wangguizhi
zhaoli
zhangxiuhua
zhanglin
huangmin
yangjuan
wangjinfeng
zhoujie
wanglei
chenjianhua
liumei
yangguiying
lishuying
chenyuying
yangxiuzhen
sunxiuying
zhaojun
zhaoyong
liubing
yangbin
liwen
chenlin
chenping
sunwei
zhangli
chenjun
zhangnan
liuguizhen
liuyu
liujianjun
zhangshuying
lihongxia
zhaoxiuying
libo
wangli
zhangrong
zhangfan
wangjianping
zhangguizhi
zhangyu
zhouyong
zhangkun
xuwei
wangguihua
liuqin
zhoujing
xumin
liutingting
xujing
yanghong
wanglu
zhangshulan
zhangwen
yangyan
chenguilan
zhouli
lishuhua
chenxin
machao
liujianguo
liguihua
wangfenglan
lishulan
chenxiuzhen

张伟
王伟
王芳
李伟
李娜
张敏
李静
王静
刘伟
张丽
王丽
张静
李强
王敏
李敏
王磊
刘洋
王艳
王勇
李军
张勇
李杰
张杰
张磊
王强
李娟
王军
张艳
张涛
王涛
李艳
王超
李明
李勇
王娟
刘杰
刘敏
李霞
李丽
张军
王杰
张强
王秀兰
王刚
王平
刘芳
张燕
刘艳
刘军
李平
王辉
王燕
陈静
刘勇
李玲
李桂英
王丹
李刚
李丹
李萍
王鹏
刘涛
陈伟
张华
刘静
李涛
王桂英
张秀兰
李红
李超
刘丽
张桂英
王玉兰
李燕
张鹏
李秀兰
张超
王玲
张玲
李华
王飞
张玉兰
王桂兰
王英
刘强
陈秀英
李英
李辉
李梅
陈勇
王鑫
李芳
张桂兰
李波
杨勇
王霞
李桂兰
王斌
李鹏
张平
张莉
张辉
张宇
刘娟
李斌
王浩
陈杰
王凯
陈丽
陈敏
王秀珍
李玉兰
刘秀英
王萍
王萍
张波
刘桂英
杨秀英
张英
杨丽
张健
李俊
李莉
王波
张红
刘丹
李鑫
王莉
杨静
刘超
张娟
杨帆
刘燕
刘英
李雪
李秀珍
张鑫
王健
刘玉兰
刘辉
刘波
张浩
张明
陈燕
张霞
陈艳
杨杰
王帅
李慧
王雪
杨军
张旭
刘刚
王华
杨敏
王宁
李宁
王俊
刘桂兰
刘斌
张萍
王婷
陈涛
王玉梅
王娜
张斌
陈龙
李林
王玉珍
张凤英
王红
李凤英
杨洋
李婷
张俊
王林
陈英
陈军
刘霞
陈浩
张凯
王晶
陈芳
张婷
杨涛
杨波
陈红
刘欢
王玉英
陈娟
陈刚
王慧
张颖
张林
张娜
张玉梅
王凤英
张玉英
李红梅
刘佳
刘磊
张倩
刘鹏
王旭
张雪
李阳
张秀珍
王梅
王建华
李玉梅
王颖
刘平
杨梅
李飞
王亮
李磊
李建华
王宇
陈玲
张建华
刘鑫
王倩
张帅
李健
陈林
李洋
陈强
赵静
王成
张玉珍
陈超
陈亮
刘娜
王琴
张兰英
张慧
刘畅
李倩
杨艳
张亮
张建
李云
张琴
王兰英
李玉珍
刘萍
陈桂英
刘颖
杨超
张梅
陈平
王建
刘红
赵伟
张云
张宁
杨林
张洁
高峰
王建国
杨阳
陈华
杨华
王建军
杨柳
刘阳
王淑珍
杨芳
李春梅
刘俊
王海燕
刘玲
陈晨
王欢
李冬梅
张龙
陈波
陈磊
王云
王峰
王秀荣
王瑞
李琴
李桂珍
陈鹏
王莹
刘飞
王秀云
陈明
王桂荣
李浩
王志强
张丹
李峰
张红梅
刘凤英
李玉英
王秀梅
李佳
王丽娟
陈辉
张婷婷
张芳
王婷婷
王玉华
张建国
李兰英
王桂珍
李秀梅
陈玉兰
陈霞
刘凯
张玉华
刘玉梅
刘华
李兵
张雷
王东
李建军
刘玉珍
王琳
李建国
李颖
杨伟
李桂荣
王龙
刘婷
陈秀兰
张建军
李秀荣
刘明
周敏
张秀梅
李雪梅
黄伟
张海燕
王淑兰
李志强
杨磊
李晶
李婷婷
张秀荣
刘建华
王丽丽
赵敏
陈云
李海燕
张桂荣
张晶
刘莉
李凯
张玉
张峰
刘秀兰
张志强
李龙
李秀云
李秀芳
李帅
李欣
刘云
张丽丽
李洁
张秀云
王淑英
王春梅
王红梅
陈斌
李玉华
李桂芳
张莹
陈飞
王博
刘浩
黄秀英
刘玉英
李淑珍
黄勇
周伟
王秀芳
王丽华
王丹丹
李彬
王桂香
王坤
刘慧
李想
张瑞
张桂珍
王淑华
刘帅
张飞
张秀芳
王洋
陈洁
张桂芳
张丽娟
王荣
吴秀英
杨明
李桂香
马丽
刘倩
杨秀兰
杨玲
王秀华
杨平
王彬
李亮
李荣
李桂芝
李琳
李岩
李建
王兵
王桂芳
王明
陈梅
张春梅
李杨
王岩
王冬梅
刘峰
李秀华
李丹丹
杨雪
刘玉华
马秀英
张丽华
张淑珍
李小红
张博
王欣
王桂芝
赵丽
张秀华
张琳
黄敏
杨娟
王金凤
周杰
王雷
陈建华
刘梅
杨桂英
李淑英
陈玉英
杨秀珍
孙秀英
赵军
赵勇
刘兵
杨斌
李文
陈琳
陈萍
孙伟
张利
陈俊
张楠
刘桂珍
刘宇
刘建军
张淑英
李红霞
赵秀英
李博
王利
张荣
张帆
王建平
张桂芝
张瑜
周勇
张坤
徐伟
王桂花
刘琴
周静
徐敏
刘婷婷
徐静
杨红
王璐
张淑兰
张文
杨燕
陈桂兰
周丽
李淑华
陈鑫
马超
刘建国
李桂花
王凤兰
李淑兰
陈秀珍

所有中文Unicode对应的拼音表,仅仅只有404个拼音。

Tags: TOP500
最后编辑于: August 9, 2016 00:20
Archives QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code